Som et led i Inworks arbejde med projektet hverdag med mening, har vi dannet en netværksgruppe for de deltagere, som har udvist interesse for det.

Den første netværksgruppe i Inwork blev iværksat i foråret 2018. Netværksgruppen bestod af 9 deltagere med autismespektrum forstyrrelser (ASF), og gruppens primære formål var at skabe en træningsbane for at deltagerne kunne udvikle deres sociale kompetencer. Gruppens andre formål har været at deltagerne opnåede større viden om ASF, mere selvindsigt og tilegnelse af konkrete redskaber til håndtering af belastninger i hverdagen. Alt dette med den hensigt, at kunne ruste den unge til bedre at kunne mestre de udfordringer, som opstår i hverdagen og komme nærmere uddannelse og arbejde.

Om gruppens forløb

Der blev sat fokus på følgende temaer under netværksgruppens 8 mødegange:

  • Psykoedukation om autisme
  • Gruppedynamikker og individer i gruppen
  • Smalltalk i sociale kontekster
  • Psykoedukation om stress og sanseoverload
  • Konkrete redskaber til brug i hverdagen i mødet med belastninger

Derudover har deltagerne vendt deres forhold til, og udfordringer med, emnerne i plenum, for på den måde at dele og sætte fokus på konkrete redskaber og mestringsstrategier. Ligeledes præsenteredes redskaber inspireret af forskning med stressbelastninger, Compassion Focused Therapy og forskning inden for autismeområdet. Ydermere blev der undervejs lavet to mødegange hvor der blev spillet brætspil, med det formål at styrke den enkeltes sociale kompetencer og styrke sammenholdet mellem gruppedeltagerne.

Udbyttet for deltagerne

Af de 9 deltagere, blev der indsamlet 4 evalueringsskemaer. Det manglende fremmøde kan skyldes den 4 uger lange pause der var mellem mødegang 7 og 8, hvor evalueringen blev foretaget.

De 4 deltagerne giver enstemmigt udtryk for at deres oplevelse af netværksgruppen har været positiv. I forhold til hvad der har været det bedste ved forløbet, svarer nogle deltagere brætspillene, ligeledes nævnes kontrasten mellem brætspil og teori, mens andre særligt lægger vægt på det sociale samvær og det at være sammen med ligesindede. Det overordnede udbytte har for deltagerne differentieret mellem minder, kammeratskab, nye bekendtskaber og de teoretiske aspekter og redskaber, der er blevet præsenteret.  Det ses således, at der er blandende meninger til fordelingen af spil og teori og hvad den enkelte har fået noget ud af.

Diskussion

Ud fra deltagernes udsagn er der noget der tyder på at netværksgruppens primære formål er blevet indfriet, nemlig at skabe et rum hvori deltageren kan udvikle sine sociale kompetencer. Det er dog vanskeligt at konkludere i hvilken retning deltageren har oplevet denne udvikling. Har oplevelsen af at kunne deltage i en netværksgruppe givet en succesoplevelse, som deltageren vil tage med sig fremadrettet i andre sociale sammenhænge – eksempelvis i vedkommendes fremtidige uddannelse eller arbejde – eller rækker denne oplevelse ud over netværksgruppens trygge rum og rammer? Ingen af deltagerne fortæller direkte at de tager deres positive oplevelser med de andre deltagere med på en måde hvor de føler sig styrket i andre sociale sammenhænge. Hertil bør det imidlertid nævnes, at deltagerne undervejs i gruppeforløbet på egen hånd tog initiativ til at oprette en Facebook gruppe, som skulle være forum for at arrangere fremtidige sociale komsammen som gik ud over netværksgruppen.

Den træning af sociale kompetencer som netværksgruppen bygger på, er mest udbytterig, hvis disse kompetencer også bliver taget med videre ud uden for netværksgruppens trygge rammer. Hvordan sikrer vi at deltagerne oplever at kunne overføre den viden og erfaring denne har opnået her til andre kontekster? Et bud på dette kunne være at der i gruppeforløbet havde været flere ”forstyrrelser” i det trygge rum, eksempelvis ved at invitere andre oplægsholdere ind, at tage på ekskursioner til andre steder i byen eller ved at give deltagerne hjemmeopgaver. Det kan også antages at større fokus på et enkelt emne ad gangen, med flere gentagelser muligvis kunne skabe større grobund for læring. Det er dog værd at bemærke at en af vanskelighederne som er forbundet med ASF, netop er udfordringer ved at overføre viden fra én kontekst til en anden på en meningsfuld måde. Hvad der viser sig succesfuldt hos én, er det ikke nødvendigvis for en anden. Der findes ikke en ”one size fits all” løsning på denne problematik.

Deltagernes understregning af kammeratskab tyder på for nogle at have skabt en fornemmelse af at høre til, ikke at være alene og kunne være sig selv, og deltage i gruppen ud fra en anerkendt position. Deltageren har således ikke skulle bruge kræfter på at tilpasse sig og ”være som de andre”, da der har været en accept af den man er. Et af styrkerne ved at indgå i en gruppesammenhæng er netop, at deltageren har en mulighed for at danne sig erfaringer med at være i grupper og få succes med dette. Dette kan formentlig være bidragende til følelsen af selvværd og øge deltagernes chance for at deltage i andre læringsfællesskaber (Wenger, 2004, Gustafson & Mørck 2013).

Kommende gruppeforløb

I forhold til gruppeforløbets opbygning fremadrettet er det på baggrund af det første forløb blevet fundet hensigtsmæssigt at lave 12 mødegange, hvor der præsenteres 3 temaer, som der bliver arbejdet mere i dybden med. Dels har dette til hensigt at skabe større fokus på hvert enkelt emne, flere gentagelser og mulighed for større læring og dels for at give mulighed for ekskursioner.

For at udforske muligheden for transfer af læring, vil der i fremtidige gruppeforløb blive lagt op til ekskursioner til relevante virksomheder og/eller steder i byen, som relaterer sig til et givent tema i gruppen og til deltagernes udfordringer. En ekskursion kunne eksempelvis være et virksomhedsbesøg. Dette vil ligeledes være bidragende til den enkeltes læring om muligheder for arbejdsmarkedet og give dem mulighed for at overveje egne ressourcer og udfordringer i forhold til en konkret virksomhed. Det formodes at ekskursionerne vil give anledning til diskussioner og italesættelse af vanskeligheder, ressourcer, muligheder og begrænsninger samt konkret brug af stresshåndteringsstrategier i virkelige rammer.