Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Inwork

Senest opdateret 24-10-2018

Indhold
1. Kontaktoplysninger
2. Behandling af borgeres personoplysninger i Inwork
2.1 Borgerens rettigheder
3. Rekruttering – kandidaters personoplysninger
4. Kunder og samarbejdspartnere
5. Sikker kommunikation med Inwork
6. Revidering af privatlivspolitikken

I Inwork er vi meget bevidste om at skabe sikkerhed for vores borgeres, medarbejderes, samarbejdspartneres og kunders personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger og personfølsomme oplysninger.

Inwork er dataansvarlig, og vi sikrer, at borgerens personoplysninger behandles i overensstemmelse med den persondataretlige lovgivning, psykologloven samt journalføringsbekendtgørelse nr. 1090 af 28/07/2016.

1. Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Anne Sandberg
Adresse: Louisegade 2A st.tv
CVR: 39682923
Telefonnr.: 70262855
Mail: info@inwork.dk
Website: www.inwork.dk

2. Behandling af borgeres personoplysninger i Inwork

Vi behandler tilknyttede borgeres personoplysninger og personfølsomme oplysninger.

Alle personoplysninger og personfølsomme oplysninger indsamles og opbevares til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og vil ikke blive viderebehandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Inwork indsamler og opbevarer tilknyttede borgeres personoplysninger og personfølsomme oplysninger til følgende formål:

– Journalføring
– Administration af borgerens relation til os
– Opfyldelse af psykologloven, forvaltningsloven og journalføringsbekendtgørelse nr. 1090 af 28/07/2016

Vi indsamler kun personoplysninger og personfølsomme oplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.
For at sikre dette bliver overholdt, har vi specifikke interne regler og fastlagte procedurer.

2.1 Borgerens rettigheder

Borgeren har til enhver tid ret til at få indsigt i personoplysninger og personfølsomme oplysninger om sig selv. Borgeren kan kræve indsigt i:
• Hvilke oplysninger der bliver indsamlet
• Behandlingens formål
• Kategorierne af modtagere af oplysningerne
• Hvor oplysningerne kommer fra
• Sin ret til indsigelse

Hvis borgeren anmoder om det, oplyser vi om de data vi behandler om vedkommende. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ydermere er vi i Inwork bekendte med, at persondataforordning 2016/679 foreskriver, at den registrerede har ret til at få slettet personoplysninger, når de ikke længere er relevante og nødvendige i forhold til det formål, hvortil de var indsamlet. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes, at Inwork er underlagt bekendtgørelse nr. 1090 af 28/07/2016 § 15, stk. 2 som foreskriver at:

Andre autoriserede sundhedspersoner end de af stk. 1 omfattede, skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år (opbevaringsperioden), jf. dog stk. 5 og 6.

Til sidst skal det nævnes, at persondataforordning 2016/679 også indeholder retten til dataportabilitet. Hvis en borger ønsker at benytte sin ret til dataportabilitet, vil vedkommende modtage sine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

3. Rekruttering – kandidaters personoplysninger

I Inwork sikrer vi os også, at behandling og håndtering af medarbejdernes personoplysninger og evt. personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med den persondataretlige lovgivning.

Herunder vil de forpligtelser, som Inwork har før, under og efter ansættelsesforholdet blive gennemgået.

Ansøgninger
Når vi i Inwork modtager ansøgninger og CV, sikrer vi os, at det kun er de relevante personer i virksomheden, der har adgang til disse oplysninger.

Herudover har vi fastsat regler og procedurer, der sikrer, at personoplysninger i ansøgninger og CV ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt. Dette indebærer, at alle ansøgninger og CV fra frasorterede ansøgere bliver slettet inden for seks måneder.

Opfordrede ansøgninger
Alle opfordrede ansøgninger bliver opbevaret, så længe rekrutteringsprocessen står på. Hvis vi afslår en opfordret ansøgning, men vi ønsker at gemme den med henblik på eventuel senere ansættelse, indhenter vi samtykke fra ansøgeren. Herefter vil vi højst opbevare ansøgningen i seks måneder, og derefter vil den blive slettet. Det kan dog aftales med ansøgeren, at vi opbevarer ansøgningen i længere tid, hvis der er en saglig grund hertil.

Hvis vi ansætter en ansøger vil oplysningerne fra rekrutteringsprocessen blive opbevaret, indtil ansættelsen ophører igen.

Uopfordrede ansøgninger
Hvis Inwork modtager en interessant, uopfordret ansøgning, som vi ønsker at gemme, fordi der ikke er en ledig stilling på det pågældende tidspunkt, vil vi meddele ansøgeren, hvor længe ansøgningen vil blive opbevaret. Denne periode vil højest vare seks måneder, hvorefter ansøgningen vil blive slettet. Igen kan en længere opbevaring aftales med ansøgeren, hvis der er en saglig grund hertil.

Referencer
Hvis Inwork indhenter reference på en ansøger sørger vi for at der indhentes samtykke.

I tilfælde af ansættelse træder privatlivspolitikken for medarbejdere i kraft. Denne udleveres ved ansættelse.

4. Kunder og samarbejdspartnere

Inwork behandler også personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Ved indsamling og behandling af kunders og samarbejdspartneres personoplysninger, vil Inwork følge de samme retningslinjer, som vi har fastlagt i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger af vores medarbejdere. Her skal det dog igen nævnes, at der ikke gælder de samme krav om retten til sletning for borgere.

Inwork indgår samarbejdsaftaler og databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere for at klarlægge, hvilke forpligtelser vi har over for hinanden.

5. Sikker kommunikation med Inwork

Inwork betjener sig af forskellige kommunikationskanaler. Det er muligt at sende sikker mail til info@inwork.dk

Inworks medarbejdere har desuden alle installeret programmet r-mail, som benyttes til TLS krypteret post. Dette benyttes i al kommunikation indeholdende følsomt materiale, herunder personoplysninger.

6. Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til løbende at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, hvis vi finder det nødvendigt. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.